Развојни план школе

  1. Почетна
  2.  » Развојни план школе

Акциони план школског развојног плана за школску 2023/24. годину

Редни број Циљ Активности
1. Јачање партнерства између породице и школе

– Планирање важних датума који ће бити обиљежени у току шк. год,

– Израда оквирног плана активности (предавања за ученике, родитеље и наставнике, радионице са ученицима и родитељима, изложбе ученичких радова, спортске и културно-забавне манифестације, приредбе, посјете институцијама у локалној заједници, предавања родитеља у склопу програма професионалне оријентације на часу одјељенске заједнице, конкурси на нивоу школе)

– Јачање улоге Савјета ученика;

– Јачање улоге Савјета родитеља;

– Кутија за приговоре родитеља

2. Превенција насилних облика понашања код ученика

– Направити програм превенције насилног понашања који ће укључивати:

– Праћење ученика којима су изречене васпитно-дисциплинске мјере у шк. 2022/2023. години;

– Укључивање ученика са сниженим владањем у вршњачке едукације;

– радионице на часовима ОЗ  када се обрађују теме насиље;

– Предавања за наставнике;

– Предавања за родитеље;

– Сарадња са локалном заједницом  (Центар за социјални рад, полиција, Центар за ментално здравље…)

– Кутија повјерења (за анонимне пријаве и приговоре ученика).

3. Већа мотивација ученика у в-о процесу

– Коришћење разноликих метода и облика рада (групни рад, рад у пару…)

– Веће ангажовање ученика у настави (истраживачки рад, реферати, презентације, практичан рад);

– кориштење савремене технологије у наставном процесу;

-Усаглашавање критерија оцјењивања унутар актива;

– Дан ученичке самоуправе;

– Евалуације

рада наставника на крају полугодишта и шк. Године

Увођење забране употребе мобилних телефона у школи за ученике

4. Асфалтирање школског дворишта

– Израда пројекта/ процјене;

– Аплицирање на конкурсе;

– Обраћање Општини Прњавор

5. Изградња учионице на отвореном

– Обраћање Министарству просвјете и културе Републике Српске;

– Обраћање Општини;

– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема

-Организовање манифестација у циљу прикупљања средстава (спортско-забавне);

-Помоћ радника школе и родитеља у процесу изградње учионице на отвореном

6. Опремање кабинета и продуженог боравка (намјештај и наставна средства)

–  Одредити струкутуру опреме на стручним активима

– Лобирање код фирми у циљу добијања донације

– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава;

– Набавка намјештаја;

– Набавка наставних средстава (табле, пројектори, ТВ, интернет конекција у свим учионицама школе, рачунари…);

– Опремање кабинета хемије и физике;

Реконструкција паркета у кабинету музичке културе;

– Поправка подова по учионицама;

– Набавка ученичких ормарића.

7. Оптимална температура у учионицама на јужној страни школе

– Процјена трошкова набавке клима уређаја, паравана и гарнишни;

– Обраћање Општини Прњавор;

– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава;

 

8. Уређење школског дворишта

– Уређење вегетације у школском дворишту;

– Постављање клупа и столова;

– Исцртавање и израда различитих игара за подстицај психо-моторике код ученика;

– Постављање рампе на улазу у школски паркинг;

– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава конекција …)

– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема; – Постављање гумиране подлоге у дворишту школе за ученике нижих разреда);

– Постављање експоната у кругу школе „Дебло храста (природни феномен)“;

– Лобирање код фирми у циљу добијања донације.

9. Уређење мултимедијалног кутка

Опремање простора мултимедиланом опремом (ТВ, рачунари, пројектор, микро бит рачунарима, роботима…) и намјештајем за боравак ученика и наставника у слободно вријеме, током ваннаставних активности  и додатне наставе;

– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема

– Лобирање код фирми у циљу добијања донације.