Развојни план школе

  1. Почетна
  2.  » Развојни план школе

Акциони план школског развојног плана за школску 2020/21. годину

Ред. број ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ
1. Јачање партнерства између породице и школе – Планирање важних датума који ће бити обиљежени у току текуће школске године;
– Израда оквирног плана активности (предавања за ученике, родитеље и наставнике, радионице са ученицима и родитељима, изложбе ученичких радова, спортске и културно-забавне манифестације, приредбе, посјете институцијама у локалној заједници, предавања родитеља у склопу програма професионалне оријентације, конкурси на нивоу школе);
– Родитељ – партнер.  
2. Превенција насилних облика понашања код ученика – Направити програм превенције насилног понашања који ће укључивати:  
– праћење ученика којима су изречене васпитно-дисциплинске мјере у шк. 2019/2020. години;
– посјете часовима ОЗ када се обрађују теме насиље;
– предавања за наставнике;
– предавања за родитеље;
– сарадњу са локалном заједницом  (Центар за социјални рад, полиција, Центар за ментално здравље…).
3. Већа мотивација ученика у в-о процесу – Коришћење разноликих метода и облика рада (групни рад, истраживачки рад, …) и осавремењивање наставног процеса;
– Усаглашавање критерија оцјењивања унутар актива;
– Дан ученичке самоуправе;
– Евалуације рада наставника на крају полугодишта и шк. године.
4. Асфалтирање школског дворишта – Израда пројекта/ процјене;
– Аплицирање на конкурсе;
– Обраћање Општини Прњавор.
5. Изградња учионице на отвореном – Обраћање Министарству просвјете и културе Републике Српске;
– Обраћање Општини;
– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема;
– Организовање манифестација у циљу прикупљања средстава (спортско-забавне);
– Помоћ радника школе и родитеља у процесу изградње учионице на отвореном.
6. Опремање кабинета (намјештајем и наставним средствима) и продуженог боравка – Одредити струкутуру опреме на стручним активима;
– Лобирање код фирми у циљу добијања донације;
– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава;
– Набавка намјештаја и средстава (табле, пројектори, интернет конекција …);
– Опремање кабинета хемије и физике;
– Реконструкција паркета у кабинету музичке културе;
– Набавка лежајева за продужени боравак.
7. Оптимална температура у учионицама на јужној страни школе – Процјена трошкова набавке;
– Обраћање Општини Прњавор;
– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава  
8. Уређење школског дворишта – Уређење вегетације у школском дворишту;
– Постављање клупа и столова;
– Исцртавање различитих игара за подстицај психо-моторике код ученика;
– Лобирање код фирми у циљу добијања донације;
– Усмјеравање прихода школе од изнајмљивања школске сале или организовање спортско-забавних активности са циљем прикупљања средстава;
– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема.
9. Уређење мултимедијалног кутка  Опремање простора мултимедиланом опремом (ТВ, рачунари, пројектор, микро бит рачунарима, роботима…) и намјештајем за боравак ученика и наставника у слободно вријеме, током ваннаставних активности  и додатне наставе;
– Аплицирање на конкурсе који би обезбјеђивали средства за рјешавање овог проблема
– Лобирање код фирми у циљу добијања донације.